Home Thông Tin Văn Bản XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC In
Thứ sáu, 02 Tháng 3 2012 08:59

UBND QUẬN GÒ VẤP                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số : 70/PGDĐT-TĐ                               Gò Vấp, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

     Về xét tặng Kỷ niệm chương

“Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2012

 

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị

                       và Giám đốc trung tâm Hướng nghiệp

                            

Căn cứ Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục”.

Thực hiện văn bản số 228/GDĐT-VP ngày 09/02/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2012.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tiến hành việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” cho các cá nhân trong đơn vị và cá nhân ngoài ngành như sau:

I. NGUYÊN TẮC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG :

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” được tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng.

- Việc xét Kỷ niệm chương phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn, qui trình, đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai.

II. ĐỐI TƯỢNG :

1. Kỷ niệm chương xét tặng cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên đang công tác trong ngành giáo dục bao gồm: đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển sang ngành khác) trong các đại học, trường học, học viện, viện, cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tại các cơ quan quản lý chỉ đạo, nghiên cứu giáo dục, các đơn vị trực tiếp phục vụ thuộc ngành giáo dục.

2. Cá nhân ngoài ngành giáo dục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

3. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Việt Nam.

III. TIÊU CHUẨN :

1. Các cá nhân thuộc đối tượng qui định tại điểm 1 mục II :

a) Phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 20 năm trở lên và hoàn thành tốt công việc được giao.

Các trường hợp được xét tặng sớm hơn thời gian qui định bao gồm :

+ Cá nhân làm việc tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo qui định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thời gian công tác tại địa bàn khó khăn được nhân với hệ số 1,5 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.

+ Cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc “Giáo viên giỏi cấp cơ sở” thì thời gian đạt danh hiệu được nhân với hệ số 1,5, nếu đạt “Chiến sĩ thi đua” hoặc “Giáo viên giỏi” cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc TW thì thời gian đạt danh hiệu được nhân hệ số 2 để tính thời gian công tác trong ngành giáo dục.

b) Cá nhân là Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua Toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, hoặc có công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước được xét tặng Kỷ niệm chương ngay sau khi có quyết định khen thưởng.

c) Cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục nhận công tác trong ngành giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian công tác trong ngành để xét tặng Kỷ niệm chương.

d) Cá nhân đủ thời gian công tác nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc, chỉ được xét Kỷ niệm chương sau 2 năm tính từ thời điểm quyết định kỷ luật hết hiệu lực, thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

e) Cá nhân bị kỷ luật từ buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét Kỷ niệm chương.

2. Các cá nhân thuộc đối tượng qui định tại điểm 2 mục II phải đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau :

a) Cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể thời gian từ một nhiệm kỳ trở lên, có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của ngành giáo dục.

b) Cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, có giá trị thiết thực phục vụ cho sự nghiệp        giáo dục;

c) Cá nhân có công lao đóng góp xây dựng, ủng hộ tài chính, hiện vật để tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục được Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục xác nhận.

3. Các cá nhân thuộc đối tượng qui định tại điểm 3 mục II, phải có công lao đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa ngành giáo dục Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.

IV. QUY TRÌNH XÉT TẶNG

1. Cá nhân được đề nghị xét tặng:

- Thuộc ngành giáo dục thực hiện bản tóm tắt thành tích theo mẫu 2A.

- Ngoài ngành giáo dục thực hiện bản tóm tắt thành tích theo mẫu 2B.

- Là người nước ngoài thực hiện bản tóm tắt thành tích theo mẫu 2C

2. Các đơn vị tập hợp hồ sơ, xác nhận hồ sơ cá nhân, tổng hợp danh sách. Hội đồng Thi đua Khen thưởng của đơn vị căn cứ tiêu chuẩn xét, lập hồ sơ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Cá nhân đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác qua ngành khác, nếu đủ tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương thì hồ sơ nộp tại đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu hoặc trước khi chuyển ngành khác. Trường hợp cơ quan, tổ chức đã giải thể thì cơ quan, tổ chức kế thừa chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức trước đây, hoặc cơ quan cấp trên lập hồ sơ và làm văn bản đề nghị xét tặng.

V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG:

1. Hồ sơ cá nhân:

-   Bản tóm tắt thành tích cá nhân theo mẫu 2A (người thuộc ngành          giáo dục), mẫu 2B (người ngoài ngành giáo dục), mẫu 2C (người nước ngoài).

-   Thời gian công tác phải khai theo thứ tự (từ năm nào đến năm nào) liên tục; làm gì, ở đâu; thời gian công tác không được ghi gián đoạn, nếu đã có thời gian nghỉ việc sau đó tiếp tục công tác trong ngành cũng phải ghi đầy đủ và phải có quyết định nghỉ việc kèm theo (nếu quyết định ghi: bỏ việc hoặc buộc thôi việc thì thời gian công tác trước đó sẽ không được tính).

-   Bản sao các quyết định (hoặc giấy chứng nhận) đạt danh hiệu thi đua   (chỉ áp dụng đối với người trong ngành giáo dục).

-   Đối với những cá nhân đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu nhưng đủ thời gian công tác trong ngành 20 năm thì bản khai cá nhân sẽ gởi về cho đơn vị đã công tác trước khi cá nhân nghỉ việc hoặc nghỉ hưu để cơ quan đơn vị nơi đó lập hồ sơ đề nghị xét tặng.

-   Đối với những trường hợp cá nhân có thời gian công tác trên 25 năm nhưng vẫn chưa được xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” đề nghị phải nêu rõ lý do và có xác nhận của đơn vị công tác trước đó về việc chưa nhận Kỷ niệm chương.

-   Đối với những cá nhân ngoài ngành Giáo dục: đơn vị ký xác nhận thành tích, ký tên, đóng dấu và ghi tóm tắt thành tích cụ thể.

  1. 2.Hồ sơ của trường đề nghị Phòng GD&ĐT :

-   Công văn đề nghị theo mẫu 1C.

-   Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo mẫu 3A.

-   Hồ sơ của cá nhân được đề nghị xét Kỷ niệm chương.

* Lưu ý: Các đơn vị chịu trách nhiệm về hồ sơ cá nhân trong ngành được đề nghị; tránh trùng lấp với những người đã có Huy chương, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” ở những năm trước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thủ trưởng các đơn vị triển khai văn bản này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Tổ chức xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” đúng nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn theo qui định.

- Thời gian các đơn vị gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo hạn chót ngày 20/3/2012.

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 


(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thanh Tuấn
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 02 Tháng 3 2012 09:05