Home Thông Tin Thông Báo QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM LỚP 5 - NĂM HỌC 2011 - 2012
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM LỚP 5 - NĂM HỌC 2011 - 2012 In
Thứ sáu, 04 Tháng 5 2012 15:41

UBND QUẬN GÒ VẤP

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 196/QĐ-PGDĐT

Gò Vấp, ngày 27 tháng 4 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các hội đồng kiểm tra định kỳ cuối năm

lớp 5 - năm học 2011 - 2012

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP

 

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc UBND quận Gò Vấp;

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 809/GDĐT-TH ngày 06/04/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn kiểm tra định kì cuối năm học 2011-2012 cấp Tiểu học;

Căn cứ công văn số 161/PGD-ĐT ngày 09/4/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học và xét hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2011-2012;

Theo đề nghị của tổ chuyên môn Phổ thông,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các hội đồng kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 - năm học 2011 - 2012 gồm các ông, bà (danh sách đính kèm).

Điều 2. Hội đồng kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc tổ chức kiểm tra theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

* Thời gian : Từ 03/5/2012 đến 10/5/2012.

Điều 3. Các tổ nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường tiểu học và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                               TRƯỞNG PHÒNG        

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, PT.

                                                                                                            (đã ký)

    

           Đặng Thanh Tuấn     

 

DANH SÁCH

Ban lãnh đạo các hội đồng Kiểm tra định kỳ cuối năm - Lớp 5 - Năm học 2011 - 2012

(Kèm theo quyết định số: 196/QĐ-GDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo)

_______________

 

Stt

HỘI ĐỒNG

TSHS

Số

phòng
KT

BAN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG

 

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

GIÁM SÁT

THƯ KÝ

1

Nguyễn Thượng Hiền

421

15

Phạm Thị Ngọc

Hà Đức Lân (HP.NTH)

Lâm Minh Trang

Trần Thị Thiên Nga

 

 

 

 

(HT. Ng.Thượng Hiền)

Nguyễn Mộng Linh (HP.NTH)

(HP. Ng Văn Trỗi)

(GV. Ng.Thượng Hiền)

2

Trần Văn Ơn

207

8

Phạm Thị Vượng

Nguyễn Thị Kim Hồng (HP.TVƠ)

Mạch Văn Công

Nguyễn Thị Kim Liên

 

 

(12 PC)

 

(HT. Trần Văn Ơn)

Nguyễn Thị Minh Hoà (HP.TVƠ)

(CTCĐ. Ng Văn Trỗi)

(GV. Trần Văn Ơn)

3

Phạm Ngũ Lão

200

7

Bùi Ngọc Quảng

Nghiêm T Hồng Nhung (HP.PNL)

Đoàn Cảnh Nhu

Nguyễn Thị Trang Nhã

 

 

 

 

(HT. Phạm Ngũ Lão)

Trần Thị Lan (HP.PNL)

(HP. Quang Trung)

(GV. Phạm Ngũ Lão)

4

Hanh Thông

294

10

Vũ Thị Sen

Nguyễn Văn Cường (HP. HT)

Phạm Diễm Xuân

Nguyễn Minh Lan

 

 

 

 

(HT. Hanh Thông)

Nghiêm Thị Vân (HP. HT)

(TTCM. Trường Sơn)

(GV. Hanh Thông)

5

Nguyễn Viết Xuân

362

13

Đào Thị Mộng Hoàng

Nguyễn Quang Huy (HP.NVX)

Vũ Mai Hường

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

 

(09 PC)

 

(HT. Ng. Viết Xuân)

Phan Thị Phú Tâm (HP.NVX)

(HP. Ng Văn Nghi)

(GV. Ng. Viết Xuân)

6

Trần Quốc Toản

160

6

Nguyễn Thị Phục

Đặng Thị Kim Nga

Hồ Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

 

 

(HT. Trần Quốc Toản)

(HP. Trần Quốc Toản)

(TTCM. Gò Vấp)

(TKHĐ. Trần Quốc Toản)

7

Kim Đồng

383

13

Phan Thúy Trang

Tôn Nữ Phương Thắm (HP.KĐ)

Nguyễn Đăng Sang

Phạm Thị Phương Dung

 

 

 

 

(HT. Kim Đồng)

Võ Thị Thái Vượng (HP.KĐ)

(HP. Thông Tây Hội)

(Học vụ. Kim Đồng)

8

Nguyễn Thị Minh Khai

342

12

Lưu Thành Trung

Nguyễn Kim Phượng (HP.NTMK)

Nguyễn Thành Chung

Trần Thị Mai Lan

 

 

 

 

(HT. Ng Thị Minh Khai)

Đoàn Kim Nguyệt (CTCĐ)

(HP. Thông Tây Hội)

(GV. Ng Thị Minh Khai)

9

Chi Lăng

265

10

Bùi Thị Nguyệt Thu

Tô Thị Thu (HP. CL)

Dương Hữu Đức

Nguyễn Thị Hồng Diệp

 

 

(21 PC)

 

(HT. Chi Lăng)

Trần Thị Thanh Tuyền (HP. CL)

(HP. Nguyễn Du)

(GV. Chi Lăng)

10

Lương Thế Vinh

400

14

Vũ Thị Thơ

Hồ Thị Hồng Hà (HP.LTV)

Hoàng Thị Nhật Tân

Phạm Quốc Bình

 

 

 

 

(HT. Lương Thế Vinh)

Lê Thị Hồng Nhung (HP.LTV)

(TTCM. Phạm Văn Chiêu)

(GV. Lương Thế Vinh)

11

An Hội

858

29

Huỳnh Thị Thủy Ngân

Võ Minh Thông (HP.AH)

Trần Thị Ngọc Phượng

Huỳnh Ngọc Liên

 

 

(06 PC)

 

(HT. An Hội)

Hà Ngọc Thạch (HP.AH)

(HP. Phạm Văn Chiêu)

(GV. An Hội)

12

Lam Sơn

179

6

Nguyễn Hồng Hải

Mai Thị Kim Soa

Nguyễn Văn Quang

Phạm Tuyết Anh

 

 

 

 

(HT. Lam Sơn)

(HP. Lam Sơn)

(HP. Tây Sơn)

(GV. Lam Sơn)

13

Lê Thị Hồng Gấm

341

12

Nguyễn Thị Kim Trinh

Nguyễn Thanh Hùng (HP. LTHG)

Nguyễn Hùng Chiến

Lê Thị Kim Liên

 

 

 

 

(HT. Lê Thị Hồng Gấm)

Ng Thị Tuyết Nhung (HP. LTHG)

(HP. Nguyễn Trãi)

(GV. Lê Thị Hồng Gấm)

14

Lê Hoàn

240

8

Phan Thị Châu

Nguyễn Thị Kim Oanh (HP.LH)

Đỗ Thị Kim Loan

Thái Thị Ánh Ngọc

 

 

 

 

(HT. Lê Hoàn)

Nguyễn Thị Ái Lan (HP.LH)

(TTCM. Lý Tự Trọng)

(GV. Lê Hoàn)

15

Phan Chu Trinh

489

17

Đàm Triệu Thọ

Vũ Thị Nhàn (HP.PCT)

Lâm Minh Quang

Nguyễn Nhu Hương

 

 

 

 

(HT. Phan Chu Trinh)

Nguyễn Xuân Khoa (HP.PCT)

(TTCM. Phan Tây Hồ)

(GV. Phan Chu Trinh)

16

Võ Thị Sáu

439

15

Phạm Thị Xuân

Bùi Trần Đông (HP.VTS)

Trần Hữu Đức

Phạm Tuân

 

(VTS: 436/Đại Việt: 03)

 

 

(HT. Võ Thị Sáu)

Nguyễn Thị Tú Minh (HP.VTS)

(HP. Phan Tây Hồ)

(GV. Võ Thị Sáu)

17

Trần Quang Khải

190

7

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Lan (HP.TQK)

Huỳnh Lê Thanh Sang

Trần Ngọc Oanh

 

 

(06 PC)

 

(HT. Trần Quang Khải)

Vũ Ngọc Thạch (TPT.TQK)

(TTCM. Lý Tự Trọng)

(GV. Trần Quang Khải)

18

Hoàng Văn Thụ

233

8

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Nguyễn Thị Son (HP.HVT)

Đặng Thị Tuyết

Ng Khánh Thanh Xuân

 

 

 

 

(HT. Hoàng Văn Thụ)

(TTCM. An Nhơn)

(GV. Hoàng Văn Thụ)

19

Hermann Gmeiner

79

3

Đỗ Văn Hiển

Lê Kim Chi

Trương Thị Hoàng Vân

Lê Nguyễn Quỳnh Trâm

 

 

 

 

(HT. Hermann Gmeiner)

(HP.HerGm)

(HP. HerGm)

(GV. Hermann Gmeiner)

20

Nhựt Tân

41

2

Phạm Thị Minh Hạnh

Nguyễn Kim Oanh

Trần Thị Hương Lan

Huỳnh Hữu Dũng

 

 

 

 

(HT. Nhựt Tân )

(HP. Nhựt Tân)

(TTCM. Trường Sơn)

(NVHV. Nhựt Tân)

 

Tổng cộng: 6136
(PT: 6081; PC: 54)

6135

215

 

 

 

 

 

* Tổng cộng có 20 Hội đồng Kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5.

* Ban lãnh đạo các hội đồng kiểm tra chủ động họp phân công và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng kiểm tra vào ngày Thứ Ba 08/5/2012 tại các Hội đồng kiểm tra.

 

 

DANH SÁCH
GIÁM THỊ HỘI ĐỒNG KTĐK CUỐI NĂM - LỚP 5 - NH 2011-2012
HỘI ĐỒNG HOÀNG VĂN THỤ
(Kèm theo quyết định số: 196/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo)
STT Họ và tên Chức vụ Dạy lớp Nhiệm vụ Ghi chú
1 Lê Thụy Phượng Linh Giáo viên 4 Giám thị
2 Đỗ Thị Thanh Hương Giáo viên 4 Giám thị
3 Nguyễn Anh Thy Giáo viên 4 Giám thị
4 Trần Thị Bưởi Giáo viên 4 Giám thị
5 Lã Thị Quý Giáo viên 3 Giám thị
6 Phạm Ngọc Hương Giáo viên 3 Giám thị
7 Võ Thị Kim Huyên Giáo viên 3 Giám thị
8 Đinh Thị Bích Loan Giáo viên 3 Giám thị
9 Trần Thị Thu Trang Giáo viên 3 Giám thị
10 Dương Dạ Lan Hương Giáo viên 2 Giám thị
11 Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo viên 2 Giám thị
12 Lê Thị Đẹp Giáo viên 2 Giám thị
13 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên 2 Giám thị
14 Mai Thị Hiền Giáo viên Anh văn Giám thị
15 Nguyễn Thị Ngọc Phượng Giáo viên 1 Giám thị
16 Trần Huỳnh Ngọc Liễu Giáo viên 1 Giám thị
17 Nguyễn Thị Phương Dung Giáo viên 1 Giám thị
18 Đinh Thị Cúc Giáo viên 1 Giám thị
19 Lý Thị Minh Thùy Giáo viên 1 Giám thị
20 Vũ Thị Thanh Thúy Giáo viên 1 Giám thị
21 Trần Đặng Anh Dũng Giáo viên THCS Giám thị An Nhơn
22 Đồng Thị Dự Nhân viên Y tế Y tế
23 Phạm Thị Yên Nhân viên Kế toán Phục vụ
24 Lưu Thị Hạnh Thảo Nhân viên Học vụ Phục vụ
25 Trần Thị Kim Phượng Nhân viên Tạp vụ Phục vụ
26 Vũ Quốc Phong Nhân viên Bảo vệ Bảo vệ
* Tổng cộng danh sách có: 26 GV- CNV
* Danh sách này thay cho thư triệu tập. Giám thị có mặt lúc 14 giờ 00' ngày 08/5/2012
tại Hội đồng KTĐK cuối năm để sinh hoạt nội quy coi kiểm tra.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 04 Tháng 5 2012 15:49